Aanmeldprocedure:

Aanmeldprocedure:

Alle scholen binnen het Groene Lint werken met Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit instrument helpt ons met het signaleren, diagnosticeren  en het in beeld krijgen van specifieke onderwijsbehoeften bij hoogbegaafde leerlingen.

Met dit instrument nemen de leerkrachten in de groepen 1, 3 en 5 bij alle leerlingen de QuickScan af. Leerlingen die signalen van mogelijke hoogbegaafdheid laten zien komen hierin naar voren. In overleg wordt dan gekeken of een verder traject noodzakelijk is. Naast de QuickScan kan het traject ook gestart worden als er bij de leerkracht en/of ouders het vermoeden van hoogbegaafdheid is. 

Bij vermoedens van hoogbegaafdheid stelt de school een hulpvraag en meldt de leerling aan bij de Deltaklas voor een DHH-traject. Hierbij vullen ouders en leerkracht een vragenlijst in en wordt de leerling doorgetoetst op de gebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
We streven er naar om dit traject binnen drie maanden te doorlopen. 
Hierna bekijken de hoogbegaafdheidsspecialisten de resultaten en bespreken deze  met desbetreffende leerkracht/ib-er en de ouders. Samen wordt er bepaald welke aanpassingen er in de reguliere klas nodig zijn en of deelname aan de Deltaklas nodig is. Indien dat zo is stellen we ook vast aan welke specifieke doelen de leerling in de Deltaklas gaat werken. 

Het DHH stelt geen diagnose maar spreekt enkel een vermoeden van begaafdheid uit. 

Deelname aan de Deltaklas start altijd met een proefplaatsing van tien weken, waarna een evaluatie volgt. 

 


Pastoor Doensstraat 5

4854CP Bavel

0161431593